A.C.S.V ORTHOTEC sprl

Manager : Lisa Casamatta

Hoofdkantoor : Chaussée De La Troque 20 – 4100 Seraing – Belgique

btw-nummer : BE 0465.685.221
Tel :+32 474 88 50 50
E-mail : 
info@orthotec.be

Copyright : © 2019 A.C.S.V ORTHOTEC sprl, tous droits réservés.

Foto’s & illustraties : ©A.C.S.V ORTHOTEC sprl

Realisatie

JWORKS SPRL
Website ontwerp | Communicatie | Grafisch ontwerp | Ontwerp | App

Rue Joseph Werson 28 A4
4960 Malmedy
Belgique

Web Hosting / Datacenter

OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
BTW-NUMMER : FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Intellectuele en industriële eigendom

De algemene structuur en inhoud van de site, met inbegrip van teksten, foto’s, beelden en geluiden, zijn het exclusieve eigendom van “A.C.S.V ORTHOTEC sprl" wereldwijd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site of de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van “A.C.S.V ORTHOTEC bvba" is verboden.

De informatie, pictogrammen, foto’s, foto’s, beelden, teksten, videosequenties, animaties, geluid of niet, en andere documenten die toegankelijk zijn op de Site zijn onderworpen aan de industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn in voorkomend geval eigendom van “A.C.S.V ORTHOTEC bvba" of van derden met een beperkte gebruiksmogelijkheid van “A.C.S.V ORTHOTEC bvba".

Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden. Het kopiëren van deze verschillende auteursrechtelijk beschermde objecten voor privé-gebruik is toegestaan. Hun gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van “A.C.S.V ORTHOTEC bvba", is ten strengste verboden.

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden. Elk ander gebruik van de werken dan individuele en private reproductie en raadpleging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De schending van al deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot de site:
Elke persoon (hierna “de gebruiker") die deze site (hierna “de site") bezoekt, wordt geacht onvoorwaardelijk alle bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de site te hebben aanvaard.
De site is op elk moment en overal ter wereld toegankelijk. De gebruiker die verbinding maakt met de site is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en/of voorschriften die van kracht zijn in het land waar hij woont of in het land van waaruit hij verbinding maakt met de site.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving:
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de uitgever worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van de site zijn de voorwaarden die beschikbaar zijn en gepubliceerd op de site op het moment van raadpleging door de gebruiker. De ongeldigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Onverantwoordelijkheid:
Hoewel alle informatie op de site zorgvuldig is gecontroleerd, wordt deze slechts ter informatie verstrekt. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan evenmin garanderen dat de gegevens volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, fouten of weglatingen.
De uitgever wijst ook elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van derden waarnaar de site verwijst.
Ten slotte wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af en sluit elke garantie uit in geval van onderbreking of slechte werking van de site. Evenmin kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de site.

Privacy en gegevensbescherming

De site verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot haar gebruikers in de hieronder beschreven contexten. De verzamelde gegevens zijn alleen de gegevens die door de gebruiker zelf worden verstrekt bij het gebruik van deze diensten, met uitzondering van het IP-adres, dat extra wordt geregistreerd als commentaar op een blogbericht.

1. Via het contactformulier kunnen internetgebruikers contact met ons opnemen. Wij gebruiken uw gegevens om e-mails uit te wisselen. Om te voorkomen dat er een bericht verloren gaat, worden de formuliergegevens echter opgeslagen in een database. Omdat we voldoen aan de wetgeving en de DGMP, hebben we een systeem geïmplementeerd om uw gegevens na 90 dagen te verwijderen. U kunt ook vragen om uw gegevens handmatig te laten verwijderen via info@orthotec.be

2. Het formulier om uw e-mailadres toe te voegen aan de lijst met nieuwsbrieven. Deze gegevens worden niet automatisch aan onze lijst toegevoegd. Er is namelijk een “double opt-in" systeem opgezet, wat betekent dat de internetgebruiker deze toevoeging nog steeds manueel zal moeten aanvaarden na ontvangst van een automatisch verzonden e-mail. Het is te allen tijde mogelijk om zich van deze lijst af te melden van e-mails die later worden ontvangen. U kunt ook vragen om uw gegevens handmatig te laten verwijderen via info@orthotec.be

3. Cookies (zie volgende punt).

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), hebben de gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld het recht om deze gegevens in te zien, te laten corrigeren of eventueel te laten schrappen. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar info@orthotec.be of per post naar de Rue Chaussée De La Troque 20 – 4100 Seraing – België.

Klachten in geval van schending van de Belgische regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres: commission@privacycommission.be

De koekjes

Een “cookie" is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door u diensten of aanbiedingen aan te bieden die aansluiten bij uw interesses. U kunt het gebruik ervan te allen tijde weigeren door uw internetbrowser te configureren.

De aard en het doel van de door de site gebruikte cookies worden hieronder beschreven. Sommige cookies zijn nodig voor bepaalde technische functies van de Website en worden slechts gedurende een beperkte periode opgeslagen.

De soorten cookies die worden gebruikt

• Meten van het publiek
Publiek meetinstrumenten worden ingezet om informatie te verkrijgen over de navigatie van bezoekers. Hun doel is de analyse van het surfgedrag op de site mogelijk te maken met het oog op optimalisatie.

• Sociale knoppen
Onze site kan computerapplicaties van derden bevatten. Dit kan het geval zijn met knoppen/koppelingen met sociale netwerken (dit is het geval met “Share", “Like" knoppen, van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter….). Wij nodigen u daarom uit om hun cookiebeheerbeleid en in het bijzonder hun privacybeleid te raadplegen.

• De reclame
Dit zijn cookies die op of buiten onze site worden gebruikt om u advertenties te tonen of om u informatie te sturen die is afgestemd op uw interesses. Reclamecookies worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om ons te helpen de effectiviteit van een reclamecampagne te meten.